Všeobecné obchodné podmienky

 1. Definície a pojmy

Predávajúcim je v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“):

MIPANO, s.r.o., sídlo Modranská 7027/1 Trnava zapísaná v OR Trnava 39687/t

ICO: 50808117                   DIČ: 2120482364             IČ DPH: SK2120482364

prevádzkareň: Bistro Dobrá Pekáreň

zodpovedná vedúca: Ing. Ivana Ševečková

kontakt pre komunikáciu so spotrebiteľmi: e-mail: trnava@dobrapekaren.sk;  tel. 0917-403796, prevádzkové hodiny: 6.30 – 18:00 (pondelok-piatok)

Orgán dozoru:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Zavarská 11, Trnava

http://www.svssr.sk/

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99  Bratislava 27

http://www.soi.sk/

(ďalej len „predávajúci“).

 Kupujúcim je zákazník e-shopu „DOBRÁ PEKÁREŇ“ uvedeného pod doménou www.dobrapekaren.sk (ďalej len „kupujúci“).

 Spotrebiteľom je kupujúci – fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s predávajúcim mimo svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania, pričom sa na neho vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „spotrebiteľ“).

Podnikateľom je kupujúci – právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti, pričom tento nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a jeho právne vzťahy sú upravené v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „podnikateľ“).

 Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru ponúkaného v e-shope „DOBRÁPEKAREN“ (ďalej len „kúpna zmluva“).

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP platia pre nákup cez internet a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim s trvalým bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky sú uzatvorené v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a riadia sa príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ďalších právnych predpisov. Predpisy upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na podnikateľa, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Na podnikateľa sa pri uplatňovaní zodpovednosti za vady a právnych vzťahov z toho vyplývajúcich vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

Kupujúci je uzrozumený s tým, že odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na portáli e-shopu potvrdzuje oboznámenie sa s týmito VOP. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

Aktuálne znenie týchto VOP je voľne prístupné na internetových stránkach Predávajúceho a je tak každému umožnené ich zobrazenie a archivácia.

 1. Tovar a jeho dodanie

Tovarom sa rozumejú produkty ponúkané na stránkach e-shopu  „DOBRAPEKAREN“ vedeného na www.dobrapekaren.sk. Pri každom ponúkanom produkte sú uvedené informácie o jeho vlastnostiach, povinných údajoch a cene, pričom ceny sú uvedené vrátane DPH. Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch zostávajú v platnosti počas ich zobrazenia na webovej stránke, pričom uvedené ustanovenie nevylučuje možnosť predávajúceho uzatvoriť s kupujúcim zmluvu za individuálnych podmienok s poskytnutím zľavy.

Predávajúci umožňuje kupujúcemu osobný odber objednaného tovaru v pracovných dňoch v čase od 10.00 hod. do 16:00 hod. na prevádzke Bistro Dobrá Pekáreň. Predávajúci taktiež ponúka kupujúcemu v pracovných dňoch rozvoz objednaného tovaru v čase od 09.00 hod. do 13.00 hod. na adresu určenú kupujúcim. Rozvoz ponúka predávajúci kupujúcemu na území Slovenska podľa aktuálnych taríf. 

Kupujúci si môže objednať tovar aj na akýkoľvek iný deň, ako je uvedené v bodoch 3.  4. a 5. tohto článku.

Objednávka sa stáva platnou pre až po jej e-mailovom potvrdení. Tovar doručí predávajúci kupujúcemu na miesto určenia, podľa platnej objednávky. Čas dodania tovaru uvedený v potvrdení objednávky je len orientačný. Tovar môže byť kupujúcemu doručený aj po tomto čase. V prípade, ak však predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom termíne ani s prijateľnou odchýlkou, oboznámi predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti v čo najkratšom termíne a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Žiadny z termínov dodania tovaru poskytnutých predávajúcim kupujúcemu nie je termínom nemenným, ibaže by takýto termín za nemenný výslovne označil predávajúci na základe dohody s kupujúcim.

Ak je predávajúci povinný podľa kúpnej zmluvy dodať tovar na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný tovar prevziať pri jeho dodaní. V prípade neprevzatia tovaru alebo vrátenia tovaru kupujúcim bez uvedenia dôvodu, vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie hodnoty objednávky. Kupujúci sa zaväzuje informovať predávajúceho o možnosti parkovania a prístupu pri dodaní tovaru.

 V prípade, ak bude kupujúcemu poskytnutý s tovarom aj inventár predávajúceho (napr. drevený podnos, tácky, taniere, boxy), je kupujúci povinný vrátiť takýto inventár predávajúcemu v prípade osobného odberu nasledujúci deň po prevzatí objednaného tovaru osobne v sídle prevádzky a v prípade rozvozu je povinný kupujúci pripraviť takýto inventár nasledujúci deň po prevzatí objednaného tovaru na odovzdanie predávajúcemu, pričom predávajúci si zabezpečuje takéto prevzatie na vlastné náklady. Ak kupujúci poruší svoju povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete, je predávajúci oprávnený účtovať si zaň jeho obstarávaciu cenu. Kupujúci dostane zoznam inventáru predávajúceho pri prevzatí objednaného tovaru, pričom jeho prevzatie potvrdí svojim podpisom.

 1. Proces objednania, uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávať si tovar z e-shopu „WWW.DOBRAPEKAREN.SK“ môže iba registrovaný užívateľ. Registrovanému užívateľovi sú pri prvej registrácii pridelené autentifikačné prístupové údaje. Kupujúci je  povinný pred prvým objednaním vyplniť objednávkový  formulár nachádzajúci sa na webovej stránke predávajúceho. Kupujúci vyplní všetky hviezdičkou označené políčka. V prípade zmeny identifikačných údajov je kupujúci povinný ich  bezodkladne aktualizovať pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný uviesť úplné, správne, aktuálne a pravdivé údaje. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti zo strany kupujúceho, nenesie predávajúci zodpovednosť za prípadne škody z toho vyplývajúce.

V prípade, ak kupujúci poruší ustanovenia kúpnej zmluvy alebo týchto VOP, je predávajúci oprávnený dočasne odoprieť prístup kupujúcemu k jeho užívateľskému účtu alebo ho úplne zrušiť.

Predaj a kúpa tovaru prostredníctvom e–shopu „www.dobrapekaren.sk“ sa uskutočňuje na základe vyplnenej a odoslanej  objednávky kupujúcim s tým, že objednávka kupujúceho musí byť riadne akceptovaná predávajúcim v súlade s týmito VOP, inak kúpna zmluva nevznikne. V prípade, ak bude objednávka riadne akceptovaná predávajúcim v zmysle týchto VOP, predávajúci dodá tovar  v súlade s dodacími podmienkami uvedenými v čl. III. týchto VOP. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na e–shope kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných právnych predpisov, najmä, avšak nie výlučne podľa ust. § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

Kupujúci si pri objednávaní vkladá jednotlivé položky tovaru vo zvolenom množstve do virtuálneho nákupného košíka kliknutím na vyobrazenie nákupného košíka. Vložený tovar je možné z košíka odstraňovať a to až do odoslania objednávky. Po voľbe tovaru zaklikne kupujúci v košíku tlačidlo „Objednať“. Po odkliknutí uvedeného tlačidla si kupujúci  zvolí spôsob doručenia, dátum a čas doručenia, spôsob platby, vyplní požadované identifikačné údaje, príp. dodaciu adresu. , Údaje  uvedené v objednávke skontroluje, prípadne ich zmení, ak zistí, že nie sú správne a odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom akceptácie objednávky kupujúceho predávajúcim. Predávajúci zasiela kupujúcemu potvrdzujúci e-mail.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať kupujúceho o dodatočné telefonické alebo písomné potvrdenie objednávky.

 • Platobné podmienky

Minimálna cena objednávky prostredníctvom e-shopu „www.dobrapekaren.sk“ je v Trnave 5,-€ s DPH a pre ostatných odberateľov je 8,- €  

Kupujúci má možnosť zvoliť formu úhrady hotovosť, alebo platobnou kartou. Podľa toho mu bude vystavený požadovaný pokladničný doklad s jeho zvolenou formou platby. Platba sa uskutoční v prípade rozvozu u dopravcu a v prípade odberu na predajni, to bude na pokladni.

V prípade odberu na faktúru, bude s tovarom zaslaný dodací list a faktúra bude vystavená podľa zmluvných podmienok s konkrétnym odberateľom.

Pokiaľ si kupujúci v prípade donášky na ním určený čas zvolí hotovostnú  alebo bezhotovostnú platbu pri prevzatí tovaru a platba sa v dôsledku jeho neprítomnosti neuskutoční, má predávajúci právo spoplatniť ďalší výjazd kuriéra za účelom prevzatia platby za dodaný tovar sumou 5,-eur.

Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zálohovú alebo inú obdobnú platbu. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny a ostatných nákladov ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Uvedené oprávnenia je  predávajúci oprávnený využiť najmä, avšak nie výlučne v prípadoch, ak si objednáva tovar kupujúci, ktorý už v minulosti bezdôvodne neprevzal dodávaný tovar. V prípade, ak je tovar doručovaný kupujúcemu opakovane alebo iným, ako dohodnutým spôsobom z dôvodov na strane kupujúceho, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s týmto opakovaným alebo iným spôsobom doručenia.

Predávajúci si dovoľuje týmto upozorniť kupujúceho na možnosť výskytu odchýlky pri zaokrúhľovaní konečnej sumy objednaného tovaru spôsobenú softvérovým systémom, pričom sa jedná o zaokrúhľovanie smerom nahor i nadol. Všetky odchýlky, ktoré sa vyskytnú pri takomto zaokrúhľovaní, a sú v neprospech kupujúceho, sa budú riešiť individuálne a to na základe požiadavky kupujúceho.

 • Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia kúpnej zmluvy až do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené v týchto VOP ako aj v Poučení predávajúceho o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku ako aj v platných právnych predpisoch. Dokument uvedený v predchádzajúcej vete a vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku si môže kupujúci  stiahnuť z webovej stránky www.dobrapekaren.sk. Predávajúci týmto pri uzavretí kúpnej zmluvy poskytuje spotrebiteľovi Poučenie predávajúceho o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku pri dodaní tovaru.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Spotrebiteľ je oprávnený využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy akýmkoľvek jednoznačne formulovaným vyhlásením vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže využiť na odstúpenie od zmluvy tlačivo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ktoré sa nachádza na webovej stránke www.dobrapekaren.sk a jeho následným zaslaním  na e-mailovú adresu predávajúceho alebo listom zaslaným poštou na adresu predávajúceho.  Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak zašle spotrebiteľ oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty určenej na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade, ak spotrebiteľovi poskytol predávajúci informáciu ohľadom možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď si predávajúci dodatočne splnil svoju informačnú povinnosť. Ak by si predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie  po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch podľa ust. § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku,  a to v danom prípade najmä pri predaji tovaru podliehajúcemu rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

Po právoplatnom odstúpení od kúpnej zmluvy má predávajúci povinnosť vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil predávajúcemu v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, t.j. okrem kúpnej ceny aj základné náklady na dopravu, dodanie a poštovné, pripadne iné náklady a poplatky s tým spojené. Spotrebiteľ nemá právny nárok na vrátenie dodatočných nákladov, v prípade, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uhradené platby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy. Predávajúci uhradí platby spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil pri platbe spotrebiteľ, s výnimkou ak bude spotrebiteľ požadovať iný spôsob platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Spotrebiteľ je povinný zaslať späť alebo doniesť tovar alebo jeho časť najneskôr do 14 dní od dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar alebo jeho časť späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Povinnosť predávajúceho uhradiť spotrebiteľovi platbu za zakúpený tovar nastáva až po doručení vráteného tovaru na adresu predávajúceho  alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť a to podľa toho, čo nastane skôr.

 Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 V prípade, ak predávajúci zistí pred alebo aj po uzatvorení kúpnej zmluvy akúkoľvek chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v e-shope alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude bezodkladne informovať kupujúceho. V prípade, ak nastane ktorákoľvek z týchto nepredvídateľných skutočností pred uzatvorením zmluvy, je kupujúci oprávnený svoju objednávku zrušiť a predávajúci je oprávnený takúto objednávku odmietnuť. V prípade, ak nastane takáto mimoriadna skutočnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu a kupujúci je taktiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a platnými právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, predávajúci je povinný túto kúpnu cenu kupujúcemu vrátiť.

 Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval, môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho. 

 • Záruka na tovar a reklamácia

Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré ma predaný tovar pri prevzatí, alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe alebo dobe spotreby. Za vady nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti, pokiaľ je vyznačená na obale, pričom lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Pri nebalených pekárenských produktoch a zákuskoch sa dátumom spotreby rozumie deň nasledujúci po dni kúpy. Produkty rýchleho občerstvenia (obložené pečivo, šaláty) sú určené k okamžitej spotrebe. Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vadu tovaru, vzťahuje na naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar už pri jeho prevzatí a zistiť tak prípadné nedostatky, ktoré sú odhaliteľné a skontrolovať kompletnosť dodávaného tovaru. Zistiteľné závady je nutné reklamovať pri preberaní tovaru. Závady nezistiteľné obhliadkou tovaru sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený, a to v jeho prevádzkarni,  v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky a to najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, nakoľko sa jedná o tovary, ktoré sa rýchlo kazia, inak práva zo zodpovednosti za vady zaniknú. Nesprávne účtovaný tovar je kupujúci povinný reklamovať ihneď po nákupe.

 Kupujúci pri svojej reklamácii uvedie druh tovaru, dátum zakúpenia tovaru, rozsah vady a cenu tovaru.

 Reklamáciu vybaví predávajúci podľa možnosti bezodkladne, a to výmenou za iný, bezchybný tovar. V prípade, ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí vybavenie reklamácie podľa dohody do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie v zložitých prípadoch, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku alebo vráti kupujúcemu peniaze.

 U potravinárskeho tovaru typu obložené a nátierkové chlebíčky, zákusky, koláče a všetky ďalšie objednávané produkty je záruka poskytovaná len a iba v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi pre tovar okamžitej spotreby.

 Všetky informácie ohľadom reklamácie sú uvedené aj v Reklamačnom poriadku, ktorý je zverejnený na webovej stránke predávajúceho www.dobrapekaren.sk.

 • Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho budú spracúvané v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke predávajúceho www.dobrapekaren.sk, v sekcii Dôležité informácie – Ochrana osobných údajov.

 1. Alternatívne riešenie sporov

V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim má spotrebiteľ právo podať v zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej „zákon o ARS“)  návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedeného na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitel-skych-sporov/146987s, pričom spotrebiteľ má právo zvoliť si ktorýkoľvek z týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov alebo platformy na riešenie sporov on-line v zmyslehttp://ec.europa.eu/consumers/odr,  ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal vôbec do 30 dní odo dňa jej odoslania. Podrobnejšie informácie o celej problematike sú uvedené v zákone o ARS a na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s

 • XI. Používanie cookies

Predávajúci používa na svojej webovej stránke www.ankerbrot.sk súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení. Bližšie informácie sú uvedené v podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke predávajúceho www.dobrapekaren.sk, v sekcii Dôležité informácie – Ochrana osobných údajov.

 • XII. Záverečné ustanovenia

VOP boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi, sú informatívneho charakteru, ich znenie môže predávajúci jednostranne meniť a dopĺňať v súlade s platnou legislatívou.

Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

Kupujúci sa so svojimi sťažnosťami môže obracať priamo na predávajúceho alebo na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

K prejednávaniu sporov medzi kupujúcim a predávajúcim sú príslušné slovenské všeobecné súdy. Ak právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak sa stane niektoré z ustanovení VOP neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

V Trnave, dňa 1.1.2020